Käibemaksutagastus lootusetutelt nõuetelt

, ,

 

Käibemaksu-tagastus

Alates 01.01.2022 kehtib käibemaksuseaduse muudatus, mis võimaldab lootusetutelt nõuetelt käibemaksu tagasi küsida, kui need on 1-3 aastat vanad.

Nüüd võiks olla sobiv aeg üle vaadata oma 2020-2021.a. väljastatud, kuid laekumata jäänud müügiarved, kas need tuleks maha kanda ja kas saaks käibemaksu tagasi küsida.

Tingimused

Tasutud käibemaksu tagasi arvestamiseks on vaja täita järgnevalt loetletud kaheksa tingimust.

1) kauba või teenuse ostjale on väljastatud korrektne käibemaksuseaduse nõuetele vastav arve;
2) käibemaks on deklareeritud vastaval käibedeklaratsioonil;
3) nõuet pole võõrandatud (nt regressita faktooring);
4) arve tasumise tähtpäevast on möödunud vähemalt 12 kuud, kuid mitte rohkem kui kolm aastat (kui nõue on suurem kui 30 000 ja kohtulahendiga kinnitatud, siis võib olla möödunud ka vähem 12 kuud);
5) nõue on raamatupidamises lootusetuna maha kantud;
6) suurema kui 30 000 eurose (sh käibemaks) nõude korral on nõue tõendatud jõustunud kohtulahendiga;
7) ostja ei ole müüjale seotud isik tulumaksuseaduse tähenduses;
8) müüja on ostjat teavitanud kirjalikult nõude raamatupidamises mahakandmisest selle mahakandmise kuul, märkides ära maha kantud nõudega seotud käibemaksusumma.

Nõude lootusetuna mahakandmine

Nõue kantakse raamatupidamises maha, kui seda nõuet ei ole võimalik olenemata maksukohustuslase püüdlustele koguda ja maksukohustuslane ei saa eeldada enam selle tasumist võlgniku poolt. Nõude võib maha kanda ka juhul, kui selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saada olevat tulu.
Nõude raamatupidamises maha kandmisega on maksukohustuslane loobunud objektiivsetel põhjustel selle kogumisega edasi tegelemast, ehk hinnanud selle lootusetuks.

Seotud isikud

Tulumaksuseaduse (TuMS §8) järgi loetakse isikuid omavahel seotuks kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju. Igal juhul käsitatakse seotud isikutena järgmisi isikuid:

1) abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased;
2) ühte kontserni kuuluvad äriühingud äriseadustiku § 6 tähenduses;
3) juriidiline isik ja füüsiline isik, kellele kuulub vähemalt 10% selle juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;
4) isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
5) juriidilised isikud, kelle aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest üle 50% kuulub ühele ja samale isikule või seotud isikutele;
6) isikud, kellele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;
7) juriidilised isikud, kelle juhatuse või juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud;
8) tööandja ja tema töötaja, töötaja abikaasa, elukaaslane või otsejoones sugulane;
9) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane.

Täpne piiri tõmbamine on siin päris keeruline, kui kahtled, küsi kindlasti juristilt üle. Tsiteerisin siin täpselt tulumaksuseadust, ei hakanud lahti kirjutama. Sellest võiks omaette artikli kirjutada, aga jätan selle teema siiski juristidele 😊

Teavitus

Teavitus tuleb esitada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (ehk siis tavaliselt e-mailiga). Teavituse esitamiseks teisi vorminõudeid ei ole, aga teavituse esitamiseks ei ole õige võlgnikule kreeditarve esitamine, kuna kreeditarve tehakse siis, kui kaupade ja teenuste müüki korrigeeritakse mitte lootusetute nõuete mahakandmisel.

Kui ostja ettevõte on likvideeritud ja puuduvad kontaktandmed kellele ja kuhu teavitus saata, siis sellisel juhul muude tingimuste täitmisel on maksukohustuslasel õigus kasutada võimalust lootusetu võla korral oma maksukohustust vähendada.

Käibedeklaratsioonides kajastamise aeg

Maksukohustuslane võib korrigeerida lootusetult nõudelt tagasi arvestatud käibemaksu sel kuul, kui nõue raamatupidamisarvestuses maha kanti (hinnati lootusetuks).

Kui lootusetuks hinnatud nõue laekub hiljem, tuleb tasuda sellelt käibemaks sel kuul, kui nõue osaliselt või täielikult tasuti.

Teine osapool, kes on jätnud nõude tasumata ja on saanud teavituse käibemaksu korrigeerimise kohta, peab aga omakorda varem tagasi taotletud käibemaksu riigile tagasi maksma.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga