Erinevad tululiigid

Ettevõte võib kokku puutuda erinevate tululiikidega, kuid kõike ei saa liigitada müügitulu alla.
Selles artiklis räägimegi erinevatest tululiikidest, millega ettevõtted kokku puutuvad. 

Mis on tulu?

Tulu on majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, v.a omanike sissemaksed omakapitali. 

Mis ei ole tulu?

Tulu hõlmab ainult sellist majanduslikku kasu, mille saajaks on ettevõte ise. Järgnevad ei ole ettevõtte jaoks müügitulu.

 1. Kolmandate osapoolte nimel kogutud summad (nt käibemaks, üürniku kommunaalkulude arved) ei ole ettevõtte tulu.
  Käibemaks kajastatakse bilansikontodel.
  Kommunaalkulusid (ja sarnaseid) on mõistlik kajastada läbi kasumiaruande, aga kulu ja kogutud tulu samas kontode grupis – see võimaldab koguda infot kommunaalkulude suuruse kohta, näidata seda vajalikes aruannetes, samas aga mõju kasumile on null.
 2. Ettevõtte müügituluks ei ole agendi- ja komisjonilepingute alusel kogutud brutosummad, vaid ainult selliste lepingute alusel teenitavad komisjonitasud.
 3. Tuluks ei loeta ka müügina vormistatud finantseerimistehinguid – kui sisuliselt tegemist finantseerimistehingutega (st teatud vara tagatisel võetud laenuga), mitte ostu-müügitehinguga, mistõttu varade „müüki” ei kajastata. Saadud raha kajastatakse kui kohustist finantseerija ees.

Sellisteks tehinguteks on eeskätt:

 • müügi- ja tagasirenditehingud, kui tagasirent toimub kapitalirendi tingimustel;
 • müügi-tagasiostutehingud, mille käigus kauba „müüja” võtab endale ühtlasi kohustuse „müüdud” kaup kokkulepitud ajal ja tingimustel uuesti tagasi osta;
 • nõuete faktooringmüük, kui sisulised riskid jäävad nõude „müüjale”.

Komisjonitasu või tavaline kauba müük?

Erinevust hinnatakse järgmiste riskide alusel –  kui enamus riske on müüjal, siis on müüja kauba omanik ja müügitulu kajastatakse bruto, muidu neto.

 1. vastutus ostja ees, nt garantii; 
 2. varude risk, nt kauba hävimine, aegumine;
 3. müügihinna määramise õigus;
 4. krediidirisk.

Agendisuhtele viitab ka kokkulepe, kus tulu on ette määratud, nt % müügitulust, või kindel summa müügitehingu kohta.

Tululiigid

Müügitulu – aruandeperioodil toodete, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu.

 • Kaubad hõlmavad nii ettevõtte enda poolt toodetud müügiks mõeldud kaupu kui ka ettevõtte poolt edasimüügi eesmärgil soetatud kaupu. Kaubad hõlmavad ka selliseid müügieesmärgil hoitavaid varaobjekte nagu näiteks kinnisvara.
 • Teenuste osutamine on teatud lepinguliselt kindlaksmääratud ülesannete täitmine kokkulepitud ajaperioodi jooksul.

Muud äritulud – äritegevusega seotud, aga ebaregulaarne, ei ole põhitegevus.

 • ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad tulud, sh kasum materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade ning kinnisvarainvesteeringute müügist; 
 • kasum kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutusest; 
 • saadud trahvid ja viivised; 
 • netokasum valuutakursi muutustest nõuetelt ostjate vastu ja kohustustelt tarnijate ees,
 • saadud litsentsitasud (tasu selliste ettevõttele kuuluvate pikaajaliste varade kasutamise eest nagu patendid, kaubamärgid, õigused ja arvutitarkvara). 

Finantstulud – seotud tütar- ja sidusettevõtetega, finantsinvesteeringutega.

 • intressitulud – tasu ettevõttele kuuluva raha või raha lähendite kasutada andmise eest, samuti tasu ettevõttele tasumata nõuete eest; 
 • dividenditulud – kasumi jaotamine ettevõtte omakapitaliinstrumentide (nt aktsiate) omanikele; 
 • kasum finantsinvesteeringute müügist.

Kui tunned, et meie saame sind aidata raamatupidamisteenusega, siis võta meiega ühendust!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga