Milliseid kasusid toob endaga kaasa MTÜ tulumaksusoodustuse nimekirja kuulumine

tulumaksusoodustusega MTÜ nimekirja kuulumine

Maksusoodustusega ühenduste nimekirja kuulumine toob endaga kaasa soodustusi nii tulumaksusoodustusega MTÜ kui annetajate jaoks ning võimaldab mitmeid kulutusi teha maksuvabalt. Maksusoodustuse saamiseks peab ühing tegutsema avalikes huvides ja heategevuslikult, olema tegutsenud vähemalt kuus kuud ning esitanud vähemalt ühe aastaaruande. Tulumaksusoodustuse nimekirja kandmiseks tuleb Maksu- ja Tolliametile esitada taotlus. Nimekirja uuendatakse alates käesolevast aastast iga kalendrikuu esimesel kuupäeval.

Tulumaksusoodustusega nimekirja kandmine

Tänase seisuga on maksusoodustuse nimekirja kantud ligi 2000 MTÜ-d ja SA-d. Kui varasemalt uuendati nimekirja 2 korda aastas, siis alates 01.07.2019 uuendatakse seda iga kalendrikuu esimesel kuupäeval, mis võimaldab teha otsuse tulumaksusoodustuse nimekirja kandmise, kandmata jätmise või sealt kustutamise kohta 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Nimekirja kantakse vähemalt kuus kuud tegutsenud mittetulundusühing, sihtasutus ja usuline ühendus, kes tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikult ning on esitanud vähemalt ühe aastaaruande. Täiendava nõudmisena on välja toodud, et tulumaksusoodustust taotleva ühingu halduskulud peavad vastama tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele ning töötajatele ja juhtidele makstavad tasud ei tohi ületada valdkonnas tavapäraselt makstavaid tasusid.

Soodustused isikutele, kes annetavad nimekirja kantud ühingutele

Füüsiline isik saab nimekirja kantud ühingutele tehtud annetused maha arvata oma maksustatavast tulust kuni 1200 euro ulatuses koos kõigi mahaarvamistega kokku, kuid mitte rohkem kui 50 protsenti kõigist maksustatavatest tuludest.

Nimekirjas olevad ühingud esitavad igal aastal 1. veebruariks vormi INF 4 “Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon”, mille alusel kannab Maksu- ja Tolliamet need andmed eeltäidetud füüsilise isiku tuludeklaratsioonile.

Juriidilistel isikutel on võimalik teha ühingutele annetusi maksuvabalt kuni 3 protsenti sama aasta jooksul sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või kuni 10 protsenti eelmise aasta kasumist (peale majandusaasta aruande kinnitamist).

Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada. Aasta lõplik maksukohustus selgub maksumaksja viimasest piirmäära valikust.

Maksusoodustused nimekirja kantud MTÜ-dele

1. Vara üleandmine heategevuslike ja avalikes huvides olevate eesmärkide saavutamiseks

Ühingul on võimalik oma vara teisele isikule maksuvabalt üle anda, kui seda tehakse oma heategevuslike ja avalikes huvides olevate eesmärkide saavutamiseks. Vahendite üleandmine peab olema dokumentidega tõendatud ning ühing peab suutma põhjendada, kuidas see on seotud tema heategevusliku ja avalikes huvides tegutsemisega.

2. Teisele nimekirjas olevale isikule põhikirjalistel eesmärkidel tehtud annetused ja kingitused

Teisele nimekirjas olevale ühingule saab ilma piirmäärata maksuvabalt annetusi ja kingitusi teha, eeldusel, et need on seotud annetaja põhikirjaliste eesmärkidega.

3. Vastuvõtukulud

Tulumaksusoodustusega MTÜ jaoks on külaliste, koostööpartnerite ja vabatahtlike vastuvõtmisel tehtud kulud toitlustamisele, majutamisele, transpordile või meelelahutusele maksuvabad. Neid vastuvõtukulusid ei pea ka deklareerima nagu äriühingud (TSD lisa 5).

4. Maksuvabad stipendiumid

Maksuvaba stipendiumi maksmise tingimusteks on:

 • stipendiumikonkurss peab olema avalik, st sellest on teavitatud vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel
 • stipendiumi ei tohi maksta ühinguga seotud isikule või annetajale, kes on annetanud viimase 12 kuu jooksul ega ka oma töötajatele
 • stipendium vastab tulumaksuseaduse § 19 lg 7 definitsioonile. Vastavalt sellele on stipendium tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega omandab väljamakse tegija õigused teosele.

5. Noorte- ja projektilaagrite ning spordivõistluste meened osalejale 32 euro väärtuses

Noortelaagris, projektilaagris või spordivõistlusel osalejale (näiteks laagri parimatele või võistluse võitjatele) võib kinkida maksuvabalt meeneid väärtusega kuni 32 eurot osaleja kohta.

6. Toimetulekuabi

Toimetulekuks osutatud materiaalne abi võib seisneda rahalise toetuse maksmises, tasuta või soodushinnaga kauba üleandmises või teenuse osutamises. Rahalist abi võib maksuvabalt osutada leibkonnaliikme kuu keskmise väljamineku ulatuses.  Materiaalsel abil puudub piirmäär ja see ei kuulu igal juhul maksustamisele.

Kaks täiendavat INF-deklaratsiooni

Nimekirjas olevad ühingud peavad esitama Maksu- ja Tolliametile kaks täiendavat INF-deklaratsiooni:

1) järgneva aasta 1. veebruariks deklaratsiooni vorm INF 4 “Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon”

2) järgneva aasta 1. juuliks deklaratsiooni vorm INF 9 “Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon”.

Maksu- ja Tolliametil on kohustus kustutada nimekirjast ühing, kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või kes on vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega. Seetõttu on tähtaegade jälgimine tulumaksusoodustusega MTÜ jaoks väga oluline.

Deklaratsioonis INF 4 deklareeritakse kalendriaastal residendist füüsilistelt isikutelt, residendist juriidilistelt isikutelt, samuti mitteresidentidelt, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht, saadud kingitused ja annetused.  Deklaratsioon koostatakse isikute lõikes (vajalik on registri- või isikukood), eurodes, sendi täpsusega.

Iseenesest on INF 4 lihtne deklaratsioon, aga kui annetajaid on palju, võib andmete kogumine olla päris suur töö. Seetõttu tasuks saadud annetuste kohta pidada jooksvalt tabelit. Kui kingitusi ega annetusi ei saadud, siis deklaratsiooni esitama ei pea.

Deklaratsioonis INF 9 tuleb näidata, mida saadud annetuste ja toetustega tehti (peab klappima INF 4 esitatud andmetega) ja lisaks veel hulk täiendavat infot.

INF 9 deklaratsioonis näidatakse kalendriaastal saadud kingitused, annetused ja muud tulud rahalises väärtuses ning nende kasutamise viis. Deklaratsioon esitatakse ka juhul, kui kalendriaastal ei ole annetusi või muid tulusid saadud ega kulutusi tehtud. INF 9 esitatakse Maksu- ja Tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 1. juuliks. Kui ühing kanti nimekirja 1. juulist, esitatakse vorm INF 9 kalendriaastal nimekirjas oldud aja kohta (1. juuli – 31. detsember). 

Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjast kustutamine

Maksuametil on kohustus kustutada ühing nimekirjast, kui:

 • ühing esitab selleks taotluse
 • ühing on vähemalt 3 korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt 3 korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega
 • ühing lõpetatakse.

Maksuametil on õigus kustutada ühing nimekirjast (või esialgu hoiatada), kui ühing rikub mõningaid muid tingimusi:

 • ühing ei tegutse avalikes huvides või heategevuslikult
 • ühing jagab oma vara või tulu või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele või teistele seotud isikutele
 • ühingu lõpetamise korral ei anta vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (v.a usuline ühendus)
 • ühingu halduskulud ei vasta ühingu tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele
 • ühingu töötajate ja juhtimis- või kontrollorgani liikmetele makstav tasu ületab samasuguse töö eest ettevõtluses harilikult makstavat tasu
 • ilmneb, et ühing ei tegutse kooskõlas põhikirjaga
 • ühing ei kasuta majandustegevusest saadud tulu peamiselt heategevuslikult avalikes huvides
 • ühing tegeleb asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimisega (v.a kui ühing osutab reklaamiteenust lepingu alusel turuhinnaga) või sihtrühma kuuluva isiku kutsealase tegevuse või ettevõtluse soodustamisega
 • ühing ei ole MTA-le teatanud põhikirjas tehtud muudatusest, mille tulemusel ühing ei vasta enam nimekirja kandmise tingimustele
 • MTA poolt on tuvastatud tulumaksuvabade stipendiumite maksmise rikkumine.

MTÜ tulumaksusoodustuse nimekiri toob kaasa täiendavaid õiguseid, aga ka kohustusi. Nimekirjas püsimiseks peab ühing täitma tulumaksuseaduse § 11 väljatoodud kohustusi ja esitama nõutud deklaratsioonid õigeaegselt. Kohustuste mittetäitmisel on maksuametil õigus ühing maksusoodustuse nimekirjast kustutada. Tulumaksusoodustuse nimekirja kuulumise kasulikkus sõltub MTÜ tegevusvaldkonnast ja tegevuse iseloomust. Annetusi koguva MTÜ jaoks on see võimalus kahtlemata kasulik, lisaks annab nimekirja kuulumine ühingule riigipoolse tunnustuse, et ühingu tegevus on läbipaistev ja vajalik.

Loe ka: Mille poolest erineb MTÜ raamatupidamine äriühingu raamatupidamisest

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga