Kuidas analüüsida ettevõtte kasumlikkust

Selles artiklis räägime kasumlikkuse analüüsist, millega saab ettevõtja hinnata oma ettevõtte taset, võrrelda seda konkurentidega ja vaatame ka seda, kuidas oma ettevõtte kasumlikkust parandada.

Ettevõttel on mitu erinevat kasumi taset

  1. brutokasum ehk müügitulu miinus otsekulud
  2. ärikasum ehk brutokasum miinus tegevuskulud, enne amortisatsiooni (ehk EBITDA)
  3. ärikasum (EBIT) ehk EBITDA + amortisatsioon 
  4. kasum enne maksustamist ehk kasum peale kõiki kulusid, aga enne tulumaksu;
  5. puhaskasum

Kasumlikkuse suhtarvude arvestamisel jagatakse vastav kasuminumber müügituluga. Marginaale näidatakse protsentides.

Brutokasumi marginaal

Brutokasumi marginaal = brutokasum / müügitulu  

Kui kasutusel on kasumiaruanne skeem 1, kus kulud on jagatud sisu järgi, tuleks brutokasumit arvestada:

Müügitulu miinus Kaubad, toore, materjal ja teenused miinus vajadusel osa tööjõukuludest

Real Kaubad, toore, materjal ja teenused näidatakse otseselt põhitegevuse (näit. tootmis- või müügitegevuse) eesmärgil ostetud kaupade, toorme, materjalide ja teenuste kulu). Probleem on aga selles, et tööjõukulud on näidatud eraldi real ja ei ole jagatud erinevate funktsioonide vahel laiali nagu skeemis 2. Need on vaja nüüd üles otsida ja vajadusel juurde liita.

Tootmisettevõttel on otsesed palgakulud juba kauba omahinda arvestatud.

Kaubamüügiga tegeleval ettevõttel ei pruugi otsese tööjõukulu osakaal olla suur ja seda võib vast ignoreerida.

Teenuste müügiga tegeleval ettevõttel võib palgakulud lihtsalt juurde liita, kuna tõenäoliselt valdav enamus palgakulusid on seotud põhitegevusega. Kui paremat infot ei ole.

Kui sa võrdled enda numbreid enamvähem sama suure konkurendi omaga, siis võid kasutada sama tööjõukulu jaotuse proportsiooni kui sul endal on, suure tõenäosusega on tal jaotus sarnane.

Kui kasutusel on kasumiaruanne skeem 2 (funktsioonide järgi), on brutokasum eraldi reana välja toodud.

Müügitulu miinus Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu.

Real Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu näidatakse aruandeperioodil müüdud toodete, kaupade ja teenuste maksumus (sh tootmistegevusega seotud põhivarade amortisatsioonikulu ning allahindlused) ning tootmiskaod ja muud sarnased tootmiskulud, mida ei lülitata müüdud toodete maksumusse. Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu arvestatakse samasugustest põhimõtetest ja kogustest lähtuvalt, nagu on arvestatud müügitulu. See rida sisaldab ka vastava funktsiooniga seotud tööjõukulusid.

Brutokasum näitab ettevõtte tegutsemise efektiivsust ja peab olema piisavalt suur, et ära katta vajalikud üldkulud.

Damodarani andmetel on Euroopa ettevõtete keskmine brutokasum (v.a finantssektor) 32%. Erinevused tegevusalade lõikes on väga suured, alates kommunaalettevõtete 83% kuni autode jaemüügi 14%. Teenusettevõtetel on see keskmiselt 30%.

Eesti ettevõtted peaksid enda valdkonna kohta andmed kätte saama Statistikaameti tabelitest.

Teenusettevõtete puhul võib üldistuse teha järgmiselt:

  • Brutokasum alla 25% (ehk oluliselt alla  keskmise) – see on kindlasti arutamist vajav koht. Eksisteerib risk, et ettevõte ei suuda katta oma üldkulusid.
  • Brutokasum 25-35% – normaalne tulemus. Jälgi trendi, et % ei langeks.
  • Brutokasum üle 35% – hea tulemus, hästi juhitud ettevõte. Kontrolli igaks juhuks, kas otsekulude ja üldkulude jaotus on ikka tehtud korrektselt.

EBITDA marginaal

EBITDA marginaal = EBITDA / müügitulu x 100

EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) marginaali kasutatakse tihti juhtkonna tulemuslikkuse hindamiseks, sest see ei sisalda amortisatsioonikulu (mis on seotud varasemate investeeringutega) ega finantskulusid (mis ei pruugi olla juhtkonna otsustada).

EBITDA on ka parim lähendus äritegevusest tekkinud rahavoogudele, sest oluline mitterahaline kulu – amortisatsioon – ei ole siin arvesse võetud. Seetõttu kasutavad pangalaenude covenandid (nõutud finantsnäitajad) tihti just EBITDA’d.

Ärikasumi marginal

ärikasumi marginaal = ärikasum / müügitulu x 100

See on üks olulisemaid suhtarvusid, näitab tegevuse tasuvust ehk tulude ja kulude suhet, mis ei sõltu ettevõtte finantseerimisstruktuurist. Puhaskasum sõltub oluliselt sellest, kas ettevõtet on finantseeritud omakapitaliga (millelt ei maksta intresse) või laenukapitaliga (mis toob endaga intressikulu kaasa)

Maksude-eelne puhaskasumi marginaal

maksude-eelse puhaskasumi marginaal = maksude-eelne puhaskasum / müügitulu x 100

Eestis ei sõltu tulumaks aruandeperioodi kasumist, vaid dividendide väljamaksmise otusest. Seega aruandeperioodi kasumlikkuse arvestamisel tuleks lähtuda maksude-eelsest kasumist.

Puhaskasumi marginaal

puhaskasumi marginaal = puhaskasum / müügitulu x 100

Puhaskasum on kasum, mis jääb järgi peale kõigi perioodi kulude, sh dividendide tulumaksu, maha arvamist müügitulust. Puhaskasumit ei tohi segi ajada netorahavooga – puhaskasum ei sisalda laenude tagasimakseid ja investeeringuid.

Netokasumi „normaaltase“ sõltub tegevusalast, ettevõtte suurusest, arengutsüklist jpm.

Üldiselt loetakse heaks tasemeks 15%-list marginaali. 90%-l ettevõtetest on samas see näitaja alla 10%. Damodarani andmetel on Euroopa keskmine netokasum tegevusalade lõikes (v.a finantssektor) 6,5%. Teenusettevõtete keskmine on 5%.

Eesti keskmine netokasumi marginaal Statistikaameti põhjal on 9%.

 

Kui soovid veel rohkem oma ettevõtet analüüsida, siis loe ka seda artiklit ettevõtte diagnostika kohta.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga