Kaasaegne raamatupidaja

kaasaegne raamatupidaja ja vajalikud oskused

Tänapäeva järjest automatiseerituma raamatupidamise juures ei ole raamatupidaja töö enam ammu ainult andmete sisestamine või summade kokku liitmine ja lahutamine. Müügiarvete väljastamine masinloetavate e-arvetena, ostuarvete ja tšekkide digiteerimislahendused, internetipanga ja raamatupidamisprogrammi ühendamisvõimalused ning e-poodidest ja laoprogrammidest automaatne andmete saatmine raamatupidamisprogrammi on vaid mõned paljudest muudatustest ja kindlasti mitte viimased, mis raamatupidajate tööd on viimasel aastakümnel mõjutanud. Raamatupidamine kui protsess on edasi arenenud ja samamoodi on muutunud ka raamatupidaja roll ja profiil. Et sellest terviklikku pilti anda, koostasime ülevaatliku omaduste loetelu, millistele nõuetele peab kaasaegne raamatupidaja vastama ja milliseid oskusi talt nõutakse.

Kaasaegse raamatupidaja profiil

On üsna kindel, et raamatupidamise automatiseerimine kaotab rohkelt töökohti selles valdkonnas. Samas loob see ka päris kindlasti juurde uusi. Just seetõttu panimegi kokku oskuste ja omaduste loetelu, milline peaks kaasaegne raamatupidaja olema ning millised omadused on tänapäeval eriliselt hinnas.

Raamatupidaja töö tehnilised oskused

IT-võimekus 

Nagu juba mitmel korral öeldud, muutub raamatupidamine, sh ka raamatupidaja töö tulevikus järjest automatiseeritumaks. Seega ei ole raamatupidajatel IT-valdkonnast pääsu. Vajalik on tunda erinevaid raamatupidamisprogramme, palgaarvestusprogramme,
laoarvestusprogramme, Excelit jne. Lisaks tuleb tegeleda protsesside automatiseerimisega, erinevate  programmide ühendamisega, andmete vastavuse kontrollimisega jne.

Head raamatupidamisvaldkonna IT-oskused tõstavad su konkurentsis kõrgele. Näiteks on väga hinnas töötajad, kes suudavad püstitada IT ülesandeid – kirjeldada, milliseid andmeid on vaja viia automaatselt ühest programmist teise, kuidas tagada andmete ühilduvus jne. Fakt on see, et tehnoloogia muutub kiiresti. Uued programmid ja võimalused tekivad järjest juurde ja nõuavad, et sa oleksid alati valmis õppima ning uute tehnoloogiliste arengutega kohanema.

Analüütilisus ja kriitiline mõtlemine 

Kaasaegne raamatupidaja peab suutma lugeda, võrrelda ja tõlgendada numbreid ning andmeid. Andmete analüüsimise võimekus on nüüdseks pea kõigi raamatupidamisvaldkonna tööde kriitiline osa. Kui sa vaatad Exceli tabelit, kas näed seal vaid numbreid või ka lugu numbrite taga? Mustrite ja trendide nägemine ning strateegiate arendamine nõuab kriitilist mõtlemist. Kliendile pikaajalise finantsplaani koostamine samuti. See on oskus, mis areneb aja jooksul koos kogemusega. Püüa probleemiga tegelemisel mõelda raamidest välja ja leida värskeid lahendusi. Ära rahuldu triviaalsega.

Raamatupidamine ja selleks vajalikud kommunikatsioonioskused

Suhtlemisoskus 

Raamatupidajad peavad suutma suhelda teiste osakondade, kolleegide ja klientidega. Seejuures on vaja suhelda nii näost näkku, e-kirja kui  telefoni teel. Elementaarne kirjalik ja suuline suhtlemisoskus on kaasaegse raamatupidaja töös väga olulised. Arvestama peab ka sellega, et enamasti ei ole suhtluspartnerid sama võimekad numbritega, seega pead suutma keerulist infot edastada kergesti mõistetaval viisil. Kui sa suudad seda teha, tõstab see koheselt sinu usaldusväärsust, samuti võimaldab see oskus sul luua väärtuslikke kliendisuhteid ning uusi kontakte laiemalt.

Kliendisuhtluse oskus 

Uued kliendid tuleb onboardida ehk teha nende sisseelamine sujuvaks. Samuti peab sul olema kliendi edasise käehoidmise programm või plaan, mis sisaldab nii tagasiside küsimist (ja selle kasutamist) kui ka pideva kontakti hoidmist.

Juhtimisoskus

Heaks juhiks olemine tähendab oskust toetada ja õpetada ning teha end kättesaadavaks inimestele, kelle eest sa vastutad. Pead olema ühel ajal nii eeskuju ja juht kui ka meeskonnaliige. See nõuab enesekindlust, kannatlikkust ja delegeerimisoskust – oskused, mida ei olegi nii lihtne omandada.

Head juhid oskavad mõelda strateegiliselt ja koostada pikaajalisi plaane. Kuidas heaks juhiks saada? Loe suurepäraste juhtide elulugusid, küsi oma  eeskujudelt, mis nende arvates teeb juhist hea juhi. Kandideeri koolis või mõnes vabatahtlikus organisatsioonis juhi kohale, et juhtimisoskusi harjutada. Kaalu mõne juhtimiskursuse võtmist või mentori leidmist.

Juhi üks oluline oskus on konsensuse saavutamine. Selleks pead sa suutma oma ideid teistele maha müüa ja lahkhelisid lahendada. Mis ei tähenda, et sul peaks alati olema õigus või et sa peaksid olema tohutu müügiinimene. Mõtle veenmisoskusest kui võimest koguda usaldust ja ehitada suhteid. Teenust osutav raamatupidaja peab tihti veenma oma kliente, juhtidel tuleb alluvaid veenda koostööks ühiste eesmärkide saavutamise nimel.

Entusiasm ja algatusvõime 

Personalivärbajad hindavad entusiasmi väga kõrgelt. Võime tuua meeskonda positiivset energiat ja uskuda oma töö vajalikusesse on nakkav.

Algatusvõime on samuti hädavajalik omadus. See tõestab, et suudad iseseisvalt töötada ja teha otsuseid, samuti ise endale tähtaegu seada –  mille vastutasuks antakse sulle rohkem vastutust. Algatusvõime arendamine on eriti oluline, kui sa karjääri hilisemas etapis plaanid iseseisvaks ettevõtjaks hakata.

Raamatupidajad ja erinevad sotsiaalteadustega seotud oskused

Turundusoskus 

Kui pakud raamatupidamisteenust, pead lisaks põhitööle regulaarselt tegelema ka turundusega, hoidma end pildil ja ennast eksperdina esitlema. Selleks tuleb sul õppida esinema ja osaleda/esineda paljudel erinevatel üritustel, kus sinu kliendid liiguvad. Samuti on järjest olulisem olla nähtav sotsiaalmeedias, teha webinare ja Facebook live-​videosid.

Töötades raamatupidamisbüroos, võib juhtuda, et pead lisaks põhitööle tegelema veel kliendihalduse, nooremate töötajate koolitamise, sotsiaalmeedia ja blogi sisu kirjutamise või lisateenuste müügiga. Ka kõik need tegevused vajavad lisaoskusi ja -teadmisi.

Müügioskus 

Müük professionaalsete teenuste valdkonnas tähendab aru saada kliendi vajadustest ja pakkuda talle parimat lahendust, vajadusel teisi eksperte kaasates ja võimalikult kõrge hinna eest.

Juriidilised teadmised 

Regulatsioonide tundmine on järjest olulisem. Ühelt poolt pead sa orienteeruma raamatupidamise ja maksunduse reeglites, samal ajal teadma ja täitma rahapesubüroo nõudmisi ja GDPR reegleid. Sinu kliendilepingud peavad olema koostatud korrektselt ja arvestada võib, et nii mõnigi kord on sul vaja lugeda oma klientide põhjalikke lepinguid, et mõista nende sisu ja osata neid korrektselt kajastada.

Ärilised teadmised 

Numbrid on äri lahutamatu osa. Oluline on näha suurt pilti ja mõista, milline on ettevõtte ärimudel ja kuidas sinu roll ülejäänud ettevõtet mõjutab. Tuleb aru saada ka, kuidas konkreetne ettevõte turul paikneb ning kuhu suunas soovitakse liikuda – kuidas seda mõjutavad majanduslikud, sotsiaalsed ja poliitilised muutused ning kuidas need võivad tulevikus muutuda.

Raamatupidaja isiksuse omadused

Ajajuhtimine 

Kaasaegsed töökohad liiguvad järjest enam sinna suunas, et iga töötaja on ise oma aja peremees, st tagumikutundidest olulisem on tehtud töö hulk ja kvaliteet. See tähendab aga, et tööga hästi hakkama saamiseks peab sul olema süsteem oma aja haldamiseks. Hästi organiseeritud olek tõestab teistele, et sind võib usaldada, et sa oled kompetentne ja saad oma tööga hakkama. Samas pead oskama säilitada mõistlikku tasakaalu töö ja eraelu vahel. Samuti peaksid leidma aega õppimiseks, uurimiseks ja analüüsimiseks – need on väga olulised tegevused igapäevaste kiirete asjade kõrval.

Rahvusvaheline töökogemus, erinevate kultuuride tundmine ja keelteoskus 

Kui soovid töötada rahvusvahelises kontsernis või ettevõttes, kes ekspordib oma tooteid ja tegutseb välisturgudel, siis on need omadused äärmiselt hinnatud.

Kohanemisvõimelisus ja paindlikkus raamatupidaja töö juures

Raamatupidajad, kes suudavad võtta vastu väljakutseid ja efektiivselt kaasa minna muutustega töökeskkonnas, on igas ettevõttes väärtuslikud. Praegusel ajal toimuvad muutused erakordselt kiiresti. Kaasaegne raamatupidaja peavad suutma sellega kohaneda.

Kiiresti kohanevad inimesed õpivad ja arenevad kiiremini, sest nad näevad väljakutsetes võimalusi õppida juurde uusi oskusi ning end proovile panna. Muutuseid ei tasu karta – neist tasub maksimaalselt õppida! Siia alla käib ka uue info kiire ja tõhus omandamine​.​ ​Info, aruannete, lepingute ja andmete läbitöötamine, projektijuhtimine ja kohtumised uute inimestega on oluline osa sinu kui kaasaegse raamatupidaja päevakavast.

Samuti tuleb kasuks proaktiivsus. Kuigi muutustega operatiivselt kursisolek nõuab veidi pingutust, toob see olulist tulu – hoiab sind valdkonnas värskena, teenib kolleegide tunnustust ja tagab, et oled see, kelle poole vaadatakse, kui käes on tulevikuplaanide tegemise aeg.

Aus, usaldusväärne ja konfidentsiaalne raamatupidamine

Ausus ja usaldusväärsus on finantsvaldkonnas väga hinnatud ja nõutud omadused. Raamatupidajad on enamasti uhked oma kõrgete eetiliste standardite üle. Samas pead sa seda ka välja näitama – ole läbipaistev, kui sa teed otsuseid ja annad nõu. See teeb tiimitöö kergemaks ja aitab sul luua koostöövõimelist ja lugupidavat keskkonda. Usaldus on omamoodi  valuuta – kõrgem usaldusväärsus toob endaga kaasa rohkem võimalusi. Oma usaldusväärsuse kasvatamisega sillutad endale teed tulevikku.

Raamatupidajad töötavad igapäevaselt konfidentsiaalse informatsiooniga. Üks rangelt nõutud omadusi on võime säilitada konfidentsiaalsust ja vältida info sattumist valede inimeste kätesse. Öeldakse, et usaldust saab lõhkuda vaid üks kord. Kaasaegne raamatupidaja käsitleb konfidentsiaalsust täie tõsidusega.

Vastupidavus ja töökus 

Võimekus ja valmidus tõsiselt tööd rügada on kindlasti soovitatav. Eeldatavasti alustad sa oma karjääri pigem madalalt tasemelt ja soovid end töötada üles. See ei pruugi aga alati olla kerge tee. Võime järgida oma töös rangeid tähtaegu ja balansseerida erinevate osapoolte soovide vahel, kõige selle juures positiivseks jäädes, ei tohiks sulle valmistada raskusi.  Vastupidavus on oskus oma pead külmana hoida ja tõestada oma võimekust hakkama saada.

Probleemide lahendamise võime ja loomingulisus 

Kaasaegsed raamatupidajad on loomingulised. Nad suudavad mõelda raamidest välja ja leida probleemidele värskeid lahendusi. Tehnilistest teadmistest üksi ei piisa, vahel pead suutma lahendada ka kompleksseid probleeme nagu kontserni finantsstruktuuri ülesehitamine või mõne spetsiifilise maksuprobleemi lahendamine. Selliste teemadega hakkamasaamine kiirendab su karjääri päris usinalt.

Kokkuvõtteks

Vanasti eeldati raamatupidajatelt kitsa valdkonna ja seaduste tundmist. Raamatupidaja töö eeldas raamatupidamise- ja maksualaste seaduste tundmist ning majandustehingute registreerimise ja nende korrektse lahterdamise oskust.

Aastal 2019 sellest aga enam ei piisa – et olla kaasaegne raamatupidaja, on tarvis märksa enamat. Täna on raamatupidaja sisuliselt kujunemas ettevõtte juhi isiklikuks finantsnõustajaks ning raamatupidamine ei ole enam vaadeldav ülejäänud ärist eraldiseisvana. Vastupidi, ettevõtte finantsid on äri lahutamatu osa ja raamatupidaja peaks numbrite pealt oskama anda nõu, mis seisus on ettevõtte üldine finantstervis ja millised otsused võiksid aidata seda tulevikus parendada. Raamatupidamine ja finantsjuhtimine on kohati omavahel nii põimunud, et neid on raske üksteisest lahutada. Samas ei oska paljud ettevõtted, kes tellivad raamatupidamist väljast, oma raamatupidajalt rahavoogude jm finantsprognoose nõuda. Nii jääb pool kasu numbritest saamata.

Tutvu Robby&Bobby kaasaegse finantsraamatupidamise teenusega.

 

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] veelgi, kuid õnneks on kaasaegse raamatupidaja oskustest ja omadustest olemas sisukas postitus Robby&Bobby büroo blogis. Loe kindlasti järgmisena seda ning mõtle […]

  2. […] veelgi, kuid õnneks on kaasaegse raamatupidaja oskustest ja omadustest olemas sisukas postitus Robby&Bobby büroo blogis. Loe kindlasti järgmisena seda ning mõtle […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga